Nansenbushū bankoku shōka no zu

India_Japanese_west from friday 20 dec.jpg