White Monastery Codex

US-MU 158. 20 a
USMU158_20b.jpg
USMU158_20c.jpg
USMU158_20d.jpg
USMU158_20e.jpg
USMU158_20f.jpg
USMU158_20g.jpg
USMU158_20h.jpg