The Torah or Pentateuch

88_14v.jpg
88_15r.jpg
88_15v.jpg