Shelfmark:

Isl. Ms. 401

Title:

[Hüsn-ü hat risalesi,ca. 1772].[حسن خط رساله سى,ح 1772م].

Author:

Mehmet bin Tacettin,d. 1587.محمد بن تاج الدين.

Place/Date of Production:

[Istanbul?,ca. 1772].

Size:

28 leaves :paper ;222 x 160 (129 x 78) mm.

Summary:

Exquisite copy of a treatise on calligraphy attributed to Tacbeyzade [Taçbeyzade, Tacizade, Taczade] Mehmet bin Tacettin [Mehmed b.Taceddin] (d.1587) executed by the calligrapher Kebecizade Mehmet Vasfi Efendi (d. 1831).

Other Title(s):

Hüsn-i hat risalesiRisale-yi hüsn-i hatRisale-yi hat

Subject(s):

Islamic calligraphy--Turkey--Technique--Early works to 1800.
Calligraphy, Turkish--Technique--Early works to 1800.
Writing, Arabic--Technique--Early works to 1800.
Manuscripts, Turkish--Michigan--Ann Arbor.

Genre:

Headpieces (layout features)18th century.

Language:

Ottoman Turkish.

Notes:

Ms. codex.
Title supplied by cataloguer.

Incipit:

"حمد بى عد وثناء لا يعد اول خالق اللوح والقلمه كه كاف ونون ايله جمله كائنات وممكناتى وار ... تراشيدن قلم وشناختن اولا حسن خط يازنلر قلمك اعلاسين ومركبك رعناسين وكاغدك زيباسين كورمك كركدر ..."

Explicit:

"وبرى معكوسه در راجعه داخى ديرلر بونلر كبى""

Colophon:

"Scribal," triangular, reads "كتبه اضعف الكتاب محمد الوصفى المعروف بحافظ القرآن من تلاميذ ابو بكر راشد افندى غفر الله لهما"

Dedication:

Can you help transcribe the dedication? Please comment!

Contents:

Unidentified-Can you help supply this information? Please comment!

Physical Details:
Collation:

i, 2 V(20), IV (28), i ; two quinions followed by a quaternion ; catchwords present.

Layout:

Written in 9 lines per page ; frame-ruled.

Script:

Naskh (nesih) ; exquisite specimen of Ottoman calligraphy executed by Kebecizade Mehmet Vasfi Efendi (d. 1831).

Decoration:

Elegant illuminated headpiece (ʻunwān / sarlawḥ) at opening consisting of a composition of vegetal forms (resembling plumes) in white with shades of lavender, blue, pink, etc. accents surmounted by floral forms in shades of pink with green leaves, all on a gold ground set in a well defined by red and yellow interlace ; written area of incipit and facing page surrounded by a heavy gold frame with inner and outer gold bands defined by black fillets and outermost blue fillet ; written area elsewhere surrounded by a narrower gold frame defined by black fillets with outermost blue fillet ; textual dividers in the form of illuminated rosettes with red and blue accents ; keywords and headings rubricated ; dots and lines indicating size, proportion, and angle for the large sample letters entered in the margins are also rubricated.

Support:

European laid paper with 11 laid lines per cm. (vertical), chain lines spaced 23-24 mm. apart (horizontal), and watermarks of griffin [?], "FIN DE LA SONE EN DAUPHINE" and "1772" ; well-sized and burnished, thin and crisp though sturdy, buff (dull yellow) in color.

Binding:

Pasteboards covered in dark royal blue leather ; Type III binding (without flap) ; pastedowns and flyleaves in sky blue surface-dyed, textured and coated paper (embossed with scrolling vegetal designs) ; upper and lower covers carry central gold-flecked cartouche with gold-painted cornerpieces and stamped borders of gold defined by gold fillets ; sewn in pale yellow thread, two stations ; overall in fairly good condition with minor abrasion ; repairs in blue Japanese paper.

Former Shelfmarks:

"469 T. De M. [i.e. Tammaro De Marinis]" in pencil on verso of front flyleaf.

Origin:

As appears in colophon, copy executed by Mehmet Vasfi, student of Ebubekir Raşit Efendi. Date of transcription not specified, though date in watermark suggests ca. 1772 ; decoration, hand, etc. are consistent with late 18th century dating.

Ownership and History:

Clean copy.

Contributor(s) / Included work(s):

01--Kebecizade Mehmet Vasfi Efendi,--d. 1831.
01--كبجى زاده محمد وصفى افندى.

Scribe(s):

Unidentified-Can you help supply this information? Please comment!

Former Owner(s):

Abdülhamid II, Sultan of the Turks, 1842-1918, former owner.

In Collection:

Abdul Hamid Collection.

References:

Taczâde, Mehmed bin Taceddin. Risale-yi hüsn-i hat : manuscript, 1603 or 4. MS Arab 9, Houghton Library, Harvard University, Cambridge, Mass.Soucek, Priscilla. "Handlist" for The Islamic Book: Arabic, Persian and Turkish Manuscripts Exhibition, Library, University of Michigan, Ann Arbor, Mich., November 1978, typescript.Islamic art from Michigan collections. Carol G. Fisher and Alan Fisher, Eds. (East Lansing, MI, 1982),no.60, p.103.Rado, Şevket. Türk hattatları : XV. yüzyıldan günümüze kadar gelmiş ünlü hattatların hayatları ve yazılarından örnekler. (Istanbul : Yayın Matbaacılık Ticaret Limited Şti., [1984?]),p.78 and p.202.Tüfekçioğlu, Abdülhamit. "Mehmed b. Tâceddin ve Hüsn-i Hat Risalesi hakkında," Kubbealtı Akademi Mecmuası, XXVI, 1 (Ocak 1997):45-48.Schick, Irvin Cemil. "Tâczâde Risâlesi'ne göre sülüs hattına dair bazı istılâhat." In M. Uğur Derman armağanı : altmışbeşinci yaşı münasebetiyle sunulmuş tebliğler. Irvin Cemil Schick, Ed. (İstanbul : Sabancı Universitesi, 2000):456-482.Bayat, Ali Haydar. Açıklamalı hüsn-i hat bibliyografyası : yazmalar, kitaplar, makaleler, kitaplarda hatla ilgili bölümler, dış ülkelerdeki yayınlar. İstanbul : İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi, 2002.Blair, Sheila. Islamic calligraphy. (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2006),pp.477-479, Fig. 11.1

Images1 2

Posted by evyn on April 24, 2012
Tags: Abdul Hamid Collection, Fully Catalogued, Turkish MSS

Total comments on this page: 0

How to read/write comments

Comments on specific paragraphs:

Click the icon to the right of a paragraph

  • If there are no prior comments there, a comment entry form will appear automatically
  • If there are already comments, you will see them and the form will be at the bottom of the thread

Comments on the page as a whole:

Click the icon to the right of the page title (works the same as paragraphs)

Comments

No comments yet.

Comments are by invitation only.