Shelfmark:

Isl. Ms. 1021

Title:

[Mukātabāt-i Navvāb Sayf Khān va Ruqʻāt-i ʻInāyat Allāh Kanbūh,1203?, i.e. 1788? and 1789?].[مکاتبات نواب سیف خان و رقعات عنایت الله كنبوه,1203ه؟، 1788 و 1789م؟].

Author:

Faqīrullāh,17th cent..فقيرالله


1
Place/Date of Production:

[1788 and 1789?].

Size:

108 leaves :paper ;220 x 145 (170 x 90) mm.

Summary:

Composite manuscript carrying two works comprising collections of correspondence, the first of Faqīr Allāh Navvāb [Navāb] Sayf Khān (d.1683) with his pupil the prince Dārā Shikūh (Dārā Shukūh, d.1659) son of Shāh Jahān (r.1628-57), and the second of ʻInāyat Allāh Kanbūh (d.1671). Contributions to the cataloguing from Connie Bobroff (including identification and transcription) and Abdullah Ghouchani. See another ms. copy of the first work in Maulana Azad Library, Aligarh Muslim University, no. 1335.

Other Title(s):

Ruqʻāt-i ʻInāyat Allāh Kanbūhرقعات عنایت الله كنبوه

Subject(s):

Letter writing, Persian--India--Early works to 1800.
Manuscripts, Persian--Michigan--Ann Arbor.
India--History--1526-1765--Sources.

Language:

Persian.

Notes:

Ms. composite codex.
Title supplied by cataloguer.

Incipit:

[Mukātabāt] " بر راز شناسان سخن نهفته نماند مکاتباتی که از زبان خدیو پاک روان سیفخان به بعضی خوانین..." ; [Ruqʻāt-i ʻInāyat Allāh Kanbūh] "این مکتوبات چند از شیخ عنایت الله کنبوه که منشی عهد بود نوشته شد جزو اغارید است ..."

Explicit:

Can you help transcribe the explicit? Please comment!

Colophon:

[Mukātabāt] "كتبه محمد ... منشي ... تحرير بستم شهر رمضان المبارك سنه ١٢٠٠٣ [؟] هجرى"; [Ruqʻāt-i ʻInāyat Allāh Kanbūh] "... ... رقم الحروف ... تاريخ غره ماه محرم سنه ١٢٠٣ [؟] هجرى"

Dedication:

Can you help transcribe the dedication? Please comment!

Contents:

1. p.6-p.146 : [Mukātabāt] / Navāb Sayf Khān.
2. p.147-p.148 : [blank].
3. p.149-p.217 : Ruqʻāt-i ʻInāyat Allāh Kanbūh / ʻInāyat Allāh Kanbūh.
4. p.218 : [blank].
5. p.219-p.220 : [assorted excerpts including "recipe containing sesame, ginger and sugar, etc. to help gain weight and have a bright complexion," a charm, etc. from description of Connie Bobroff].

Physical Details:
Collation:

13 IV(104), II (108) ; exclusively quaternions ; middle of the quire marks in the form of oblique strokes in black in the upper-outer corner of the right-hand leaf and lower-outer corner of the left-hand leaf ; catchwords present ; pagination in pencil, Western numerals, supplied during digitization (includes inserts).

Layout:

Written in 15 and 16 lines per page.

Script:

Shikastah-nastaʻlīq ( شكسته نستعليق ) ; two bold Indian hands ; opening work supplied in fluid though somewhat angular hand in a medium line, freely ligatured and casually pointed with gentle effect of words descending to baseline, elongation of horizontal strokes, etc. ; second work supplied in a graceful hand in a medium line, freely ligatured with effect of words descending to baseline, quite rounded with smooth curvilinear descenders (some dramatically sweeping), pointing (though somewhat casual) mainly in distinct dots.

Decoration:

Keywords and headings rubricated ; overlining in red ; textual dividers in the form of three inverted commas.

Support:

non-European (likely Indian) laid paper of at least two types ; mainly a type (appearing in opening work and bulk of second work) with roughly 8 laid lines per cm. (vertical, somewhat indistinct, some curving) and chain lines only faintly visible (see p.148), cloudy formation, many fibers and inclusions visible, thin and transluscent though sturdy, lightly burnished, dark cream in color ; final type (appearing at close of second work) with 7 laid lines per cm. (horizontal, fairly distinct, some curving) and no chain lines visible, slightly thicker and sturdier than main type.

Binding:

Pasteboards covered in dark red-brown leather ; Type III binding (without flap) ; pastedowns and flyleaves in laid paper ; upper and lower covers carry stamped (with yellow-tinted paper onlays) mandorla, pendants, cornerpieces and borders defined by 'gold'-painted fillets ; epigraphic stamps used for cornerpieces ; sewn in heavy white thread, two stations ; worked chevron endbands in red and now dull cream, fairly good condition, primaries stitched through spine lining ; overall in poor condition with much abrasion and staining, lifting and losses of onlays, cover detaching at upper hinge and spine lining (except where primaries stitched), minor delamination of boards, etc.

Accompanying Materials:

a. Used call slip with notes in handwriting of Jameson on reverse "'Coal-cellar' MS | Sulaiman purchase | 10-20-70" (paginated pp.1-2) -- b. Slip with notes in handwriting of Eilts [?] and Jameson "1253 AH 1837 or 8 =colophon | Persian | title – ? | author – ? | Brought to RBR on 10-27-70 by Mr. Eilts. | Purchased by Mr. Sulaiman from Librarie Tunisienne in 1967. Letter & invoice in MSS file. [actually, this manuscript does not appear in the inventory listing in the administrative files and was not purchased from Librarie Tunisienne but from Haziq-n-Mohi Rare Book Sellers of Hyderabad ; likely mistakenly assigned to "Sulaiman Purchase" manuscripts]| See inscription in book" (paginated pp.3-4).

Former Shelfmarks:

Mich. Isl. Ms. temp. no. 170

Origin:

As appears in colophon on p.146, opening work copied by Muḥammad ...[?] Munshī ( محمد ... منشي [?] ) with transcription completed 20 Ramaḍān 1203 [?] [ca. 14 June 1789 ?]. As appears in colophon on p.217, transcription of second work completed 1 Muḥarram 1203 [?] [ca. 2 October 1788]. Use of same or very similar paper in each work suggests such nearly contemporary dates of transcription.

Ownership and History:

UM Library inscription on facing incipit page (p.7) "General Library | 643225-424 | Haziq & Mohi | 6-24-68" ; occasional glosses and corrections.

Contributor(s) / Included work(s):

05--ʻInāyat Allāh,--d. ca. 1671.--Ruqʻāt.
05--عنايت الله.--رقعات.
Ruqʻāt-i ʻInāyat Allāh Kanbūhرقعات عنایت الله كنبوه

Scribe(s):

Unidentified-Can you help supply this information? Please comment!

Former Owner(s):

Unidentified-Can you help supply this information? Please comment!

Related Works:

Ruqʻāt.رقعات.


1
In Collection:

Sulaiman Purchase Collection.

References:

Fihrist-i mīkrūfilm-i nuskhahʻhā-yi khaṭṭī-i Fārsī va ʻArabī Kitābkhānah-i Mawlānā Āzād Danishgāh-i Islāmī-i ʻAlīgar Hind,no. 1335Bazmee Ansari, A.S. "ʿInāyat Allāh Kańbū." In EI2,vol.III, p.1203, col.2

Images1 2

Posted by evyn on January 31, 2011
Tags: Fully Catalogued, Persian MSS, Sulaiman Purchase Collection

Total comments on this page: 5

How to read/write comments

Comments on specific paragraphs:

Click the icon to the right of a paragraph

  • If there are no prior comments there, a comment entry form will appear automatically
  • If there are already comments, you will see them and the form will be at the bottom of the thread

Comments on the page as a whole:

Click the icon to the right of the page title (works the same as paragraphs)

Comments

No comments yet.

Connie Bobroff on whole page :

This appears to be an Indian text.

Date in text:
1050 (i.e. = 1640/1641)

Author info:
عرض داشتی که کز زبان نواب سیفخان بشاهزاده عالم و عالمیان محمد دارا شکوه قلمی شد
of what Navāb Sayf Khān** told the Prince Mohammad Dārā* was written

*Dara Shikuh Prince Son Of Shahjahan Emperor Of India 1615 1659
**Sayf Khāṉ, Faqīr Allāh, d. 1683 (Dara Shikuh’s tutor)

November 14, 2011 7:45 am
Abdullah Ghouchani on paragraph 30:

The name of Sayf Khan repeated 3 times on the first page. It is very important. This personis an important person in India. In the Metropolitan Museum of Art there is a iron armatore which wear in figth, bearing his name which I read the inscription as that he present this armator to king but another person explain it that Jahangir gift the armator to Sayf Khan, the price of making this armator is very very high according to my explain, the armator inlaid with gold. the museum choose the secend explaintion to show that it is more important to be gift by king. May be there is more informations. regard Sayf Khan in this manuscript. I hope that I can see whole manuscrip?

November 15, 2011 12:10 am
Abdullah Ghouchani on paragraph 4:

On page 217 the date 1203 A.H. and the name of the calligraper (Indian name) is written

November 15, 2011 1:45 am
Connie Bobroff on whole page :

There are actually 3 texts here bound together. Text #1 ends on p. 148 (146 in pencil) and gives a [different] date of completion: 20 Ramadan 1200, i.e. July 17, 1786.

Text #2 starts on p. 151 (149 in pencil). It is entitled “Ruq`aat” of `Enaayat Allah Kanbuh.
The actual text begins on p. 152 (150 in pencil):
هو الغنی
این مکتوبات چند از شیخ عنایت الله کنبوه که منشی عهد بود نوشته شد جزو اغارید است بهذا هر چه مرقوم در اوراق متفرقه یافت گرفت روزگاری پذیرای نگارش گردیده بود
The calligrapher names himself on same page as Muhammad Saleh [Kambuh]
فدوی آل محمد صالح
and a date is given:
1072, i.e. 1661/62
and the current ruler is praised:
Abul Muzaffar Muhy-ud-Din Muhammad Aurangzeb `Alamgir.
Text ends on p. 219 (217 in pencil) and gives the date as Muharram 1253, i.e. April/May 1837.

December 10, 2011 1:12 pm
Connie Bobroff on whole page :

Text #3 which consists of 2 pages worth of miscellaneous and unrelated scratch notes in different hands will be of great value to anthropologists.
p. 221 (219 in pencil) has a recipe containing sesame, ginger and sugar, etc to help gain weight and have a bright complexion.
The rest of the page (in slanted lines) is apparently a rough draft of a marriage announcement of some kind. A few phrases in Arabic are included.

p. 222 (220 in pencil) has a “do`aa-nevisi” specimen, that is a charm/talisman against evil, see:
http://www.iranicaonline.org/articles/doa-nevisi
The heading is “قررت طاسعین” and is perhaps in various languages, including non-standard Persian.
It gives the “do`aa” as well as the [standard] Persian translation. Has to do with “cat’s eye”.
The second half of this page consists of an entirely unrelated poem.

December 11, 2011 12:25 pm

You must be login to comment.
Create an account or login