1
Shelfmark:

Isl. Ms. 280

Title:

Kitāb-i Shāhnāmah,[late 16th or early 17th century?].کتاب شاهنامه،[پایان قرن 16 ایا آغاز قرن 17م؟].

Author:

Firdawsī.فردوسي.

Place/Date of Production:

[India?,1575-1625?].

Size:

617 leaves :paper, ill. ;335 x 210 (236 x 123) mm.

Summary:

Splendid copy of the renowned epic by Firdawsī (d.1020), illustrated with 14 miniatures. Detailed description of the manuscript and miniatures by Firuza I. Abdullaeva ("An unknown Shāhnāma from Ann Arbor," published in Manuscripta Orientalia, vol.11, no.1, March 2005, pp.28-60).

Other Title(s):

Shāhnāmahشاهنامهكتاب شاهنامهشاه نامه

Subject(s):

Epic poetry, Persian--Early works to 1800.
Manuscripts, Persian--Michigan--Ann Arbor.

Language:

Persian.

Notes:

Ms. codex.
Title from colophon on p.1236.

Incipit:

"بنام خدواند جان و خرد کزین برتر اندیشه می نگذرد [بر گذرد]..."

Explicit:

"هر آنکس که دارد هش و رای [و] دین پس از مرگ بر من کند به آفرین"

Colophon:

"Scribal," rectangular, reads "تمت تمام شد کتاب شاه نامه بتاریخ هفتم ماه جماد الآخر کاتبه فقیر الحقیر عبد القادر ساوجی القزوینی سنة تحریر یافت [؟]"

Dedication:

Can you help transcribe the dedication? Please comment!

Contents:

Unidentified-Can you help supply this information? Please comment!

Physical Details:
Collation:

ii, IV+1 (9), 6 V(69), III (75), V+1 (86), 4 V(126), II (130), 2 V(150), IV (158), 3 V(188), V-1 (197), 6 V(257), V-1 (266), 2 V(286), V-1 (295), 4 V(335), III+3 (344), 6 V(404), II (408), 3 V(438), V-1 (447), 7 V(517), IV (525), 9 V(615), I (617), ii ; chiefly quinions ; middle of the quire marks in the form of middle of the quire marks in the form of oblique strokes in black ink, upper outer corner of the right-hand leaf, lower-outer corner of the left-hand leaf ; catchwords present (though occasionally lost to trimming) ; pagination in pencil, Western numerals, supplied during digitization.

Layout:

"Organized in 4 columns with 25 lines on each page" - from description of F. Abdullaeva.

Script:

Nastʻalīq ; compact, elegant Persianate hand in a medium line ; serifless, with effect of words descending to baseline, elongation and contrasting thickness of horizontal strokes, pointing mainly in distinct dots.

Decoration:

"The manuscript has three ʻunwāns (double page illumination at the beginning of the most important chapters) and one sarlawḥ (initial illumination in the beginning of the book), and 14 miniatures in local Indian style. The text is therefore not very heavily illustrated, an average of one picture every 40 folios or so, though the distribution of paintings is rather irregular, the gaps ranging from 6 folios to 135, and as is common, with no illustrations in the 'historical' section of the poem, after the establishment of the Sāsānian dynasty under Ardashīr. Ten of the 14 paintings illustrate episodes occurring in the lifetime of the main hero, Rustam, and include several of the most frequently illustrated scences" - from description of F. Abdullaeva (see p.30 in "An unknown Shāhnāma from Ann Arbor") ; as reported by F. Abdullaeva, Philippa Vaughan proposes for the paintings the "sub-Imperial" Mughal style of the first quarter of the 17th century with influence of the palette of the Kashmīrī school, particularly the use of bright pink, orange and light green in combination ; headings rubricated ; written area and devisions within outlined by a gold frame defined by black fillets.

Support:

non-European (likely Indian) laid paper with roughly 9 laid lines per cm. (both horizontal and vertical orientation found in different leaves), somewhat indistinct, some curving, no regular chain lines plainly visible, medium cream in color, thin and crisp though sturdy, lightly burnished ; minor breakthrough at frames in a few leaves.

Binding:

Pasteboards covered in dark brown leather ; Type II binding (with flap, though now lost), likely two-piece binding (seam of overlapping flanges visible at spine) ; pastedowns and flyleaves in dark blue textured, coated paper (embossed with scrolling vegetal design) ; upper and lower covers carry stamped (orange-red recessed onlays) and gold-painted central lozenge (filled with vegetal composition, compare Déroche class. OSd), pendants and cornerpieces with gold-painted accents and borders with outermost guilloché roll ; edges of text block gold-painted with floral designs ; sewn in red thread, two stations ; worked chevron endbands in yellow and red ; overall in fair condition with loss of flap and minor abrasion, lifting and losses of leather, delamination of boards, staining, etc. ; housed in box for protection.

Former Shelfmarks:

"153 T. De M. [i.e. Tammaro De Marinis]" in pencil on verso of front flyleaf.

Origin:

As appears in colophon on p.1236, copied by ʻAbd al-Qādir Sāvajī al-Qazvīnī with transcription completed 7 Jumādá II in an unspecified year. F. Abdullaeva, Oleg Akimushkin, and Philippa Vaughan refer the manuscript's production to the latter 16th or early 17th century. "As for the place of origin, the scribe was evidently of Iranian background and training, even if living in India, while the paintings are clearly to be distinguished as Indian. It seems that the calligrapher and painter (there were at least two of them) did not work in the same period" - from description of F. Abdullaeva.

Ownership and History:

Effaced seal impressions (large circular and oval) and statements on 'title page' (p.3) ; finger tabs in mauve silk (partially lost) mark various sections ; collation statement on back flyleaf (p.1237) "عدد اوراق ٦٣٢" ; fairly clean copy.

Contributor(s) / Included work(s):

Unidentified-Can you help supply this information? Please comment!

Scribe(s):

04 ʻAbd al-Qādir Sāvajī al-Qazvīnī, fl. late 16th cent.?, scribe. 04 عبد القادر ساوجى القزوينى, ناسخ.

Former Owner(s):

Abdülhamid II, Sultan of the Turks, 1842-1918, former owner.

In Collection:

Abdul Hamid Collection.

References:

Abdullaeva, F. "An unknown Shāhnāma from Ann Arbor,"Manuscripta Orientalia, 11, no. i (2005), pp. 28-60.Abdullaeva, F. "Divine, Human and Demonic: Iconographic Flexibility in the Depiction of Rustam and Ashkabus", In Shahnama Studies I, ed. Ch. Melville, Pembroke Papers 5, Cambridge, 2006,pp. 203-219.Cat. Pers. MSS. Brit. Mus.,p. 533 ff.

Images1 2

Posted by evyn on January 31, 2011
Tags: Abdul Hamid Collection, Fully Catalogued, Persian MSS

Total comments on this page: 1

How to read/write comments

Comments on specific paragraphs:

Click the icon to the right of a paragraph

  • If there are no prior comments there, a comment entry form will appear automatically
  • If there are already comments, you will see them and the form will be at the bottom of the thread

Comments on the page as a whole:

Click the icon to the right of the page title (works the same as paragraphs)

Comments

No comments yet.

tarik on paragraph 1:

thank you

October 31, 2013 12:53 pm

Comments are by invitation only.