Shelfmark:

Isl. Ms. 425

Title:

[Tercüme-yi Kitâbü'l-Harâc,1188, i.e. 1774].[ترجمۀ كتاب الخراج,1188ه, 1774م].

Author:

Rodosîzade Mehmet bin Mehmet,d. 1701.ردوسى زاده محمد بن محمد.

Place/Date of Production:

[1774].

Size:

173 leaves :paper ;206 x 130 (135 x 60) mm.

Summary:

Elegant copy of the Turkish rendering by Rodosîzade Mehmet bin Mehmet (d.1701) of Abū Yūsuf's (d.798) treatise on the kharāj, or land tax, written for Hārūn al-Rashīd (ca. 763-809).

Other Title(s):

Terceme-i Kitâbü'l-Harâc

Subject(s):

Real property tax--Islamic Empire--Early works to 1800.
Land value taxation--Islamic Empire--Early works to 1800.
Real property tax (Islamic law)--Early works to 1800.
Land value taxation (Islamic law)--Early works to 1800.
Islamic law--Interpretation and construction--Early works to 1800.
Manuscripts, Turkish--Michigan--Ann Arbor.
Abū Yūsuf Yaʻqūb,--731 or 2-798.--Kharāj.

Genre:

Headpieces (layout features)18th century.

Language:

Ottoman Turkish.

Notes:

Ms. codex.
Title supplied by cataloguer.

Incipit:

"حمد بى غايه وثناى بى نهايه اول ذات بيچونه اولسونكه احكام شرع قويمى محكم كتابى ايله ... مترجم كتاب عنبرين نقاب محمد بن محمد الشهير برودوسى زاده ايدركه چونكه دستور اسمان بايه وصاحب خورشيد سايه مسند فروزكار فرمانى ... اعنى وزير مصطفى پاشا دام غروفشا ... بر نيچه اموردن استفسار ايلدكده اما رحمه الله تعالى حالاميان علماده خراج ابى يوسف عنوانيله معروف ومشهور اولان كتابى تأليف بيورمشلر ايدى ديوب كتاب مذكور محاسننى شرح وبيان ايلمشدى ..."

Explicit:

"ايدر كه ذكر اوتان روايت بو يايده اولان مسموعا نمرك الله اعلم احسنيدر احسنى لفظى ايله ترجمه پايانه ايردى فلله الحمد والمنه ... بو نسخۀ ..."

Colophon:

"Authorial," reads "بو نسخۀ زينا وترجمۀ رعنا [؟] قلم مترجم عبد فقير ايله بيك طقسان درت صفر الخيرينك ايكنجى سبت كونى تمام اولدى وانا الفقير المعترف بالعجز والتقصير الى رحمه مولاه الغنى القدير محمد بن محمد الشهير بردوسى زاده بعونه تعالى" ; "Scribal," triangular, reads "بو كتاب عنبرين نقابك كتابتى نسخۀ مؤلفدن تحرير اولديغى نى محرر مذكور اشارت ايتمكله صحيح نسخه اولمغه بو نبذۀ پر تقصير الحاج سليمان اشبو كتاب مستطابى تكميل ايدرمكى منظورى اولان مؤمنين بو فقيرى ومترجم ... دعا ايله يادايده لر تم في ۸ ص سنه ١١٨٨"

Dedication:

As appears in opening matter on p.5, likely composed for the grand vezir Merzifonlu Kara Mustafa Paşa (d.1683).

Contents:

Unidentified-Can you help supply this information? Please comment!

Physical Details:
Collation:

ii, 16 V(160), VI+1 (173), i ; almost exclusively quinions with a final senion ; catchwords present ; pagination in pencil, Western numerals (includes inner flyleaf at opening).

Layout:

Written in 19 lines per page ; frame-ruled.

Script:

Naskh ; elegant Ottoman hand ; partially seriffed with right-sloping head-serif mainly on lām, effect of tilt to the left, mainly open counters, curvilinear descenders, pointing in conjoined dots.

Decoration:

Illuminated headpiece (ʻunwān) at opening on p.4, consisting of rectangular piece with empty gold cartouche flanked by floral accents in pink and gold, surmounted by scalloped w-shaped piece with swirling floral motifs (in pink and gold), surmounted by vertical stalks (tīgh) with floral motifs in red and gold, all set in a well of gold bands ; written area of incipit and facing page surrounded by frame consisting of gold bands and black and red fillets ; elsewhere written area surrounded by red-rule border ; textual dividers in the form of gold and red discs ; keywords rubricated.

Support:

non-European laid paper with 7-8 laid lines per cm. (horizontal, somewhat distinct, curved) and occasional chain lines faintly visible, cloudy formation, crisp and transluscent though sturdy, well-burnished to glossy, beige in color ; flyleaves in pale lavender, silver-flecked European paper (with three hats / tre cappelli watermark).

Binding:

Pasteboards covered in dark brown leather ; Type II binding (with flap) ; doublures red-brown leather, lower hinge in block-printed paper (floral motifs in blue, red and yellow) ; upper and lower covers carry stamped (gold-painted recessed onlays) central lozenge-shaped ornament (filled with symmetrical vegetal composition, compare Déroche class. NSd 5) and pendants, along with gold-painted accents and tooled border in a series of s-shaped stamps ; doublures carry gold-flecked outline of exterior ornament ; design continues on envelope flap ; sewn in cream thread, two stations ; worked chevron endbands in cream (or pale yellow) and dark brown, fairly good condition ; overall in fair condition with some lifting and losses of leather, abrasion, staining, spine slant (slightly cocked), etc.

Former Shelfmarks:

Unidentified-Can you help supply this information? Please comment!

Origin:

As appears in colophon on p.345, copied by Hacı Süleyman ( الحاج سليمان / al-Ḥājj Sulaymān ) with transcription completed 8 Ṣafar 1188 [April 1774]. As appears in preceding authorial colophon on pp.344-345, composition completed 2 Ṣafar 1094 [January 1683].

Ownership and History:

Prayers on added leaf at opening (p.1) ; poetic excerpts on final leaf and back flyleaf.

Contributor(s) / Included work(s):

Unidentified-Can you help supply this information? Please comment!

Scribe(s):

07 Hacı Süleyman, fl. 1774, scribe. 07 حاجى سليمان, ناسخ.

Former Owner(s):

Abdülhamid II, Sultan of the Turks, 1842-1918, former owner.

In Collection:

Abdul Hamid Collection.

References:

Brockelmann, C. GAL,I 171

Images1 2


Posted by evyn on October 27, 2010
Tags: Abdul Hamid Collection, Fully Catalogued, Turkish MSS

Total comments on this page: 0

How to read/write comments

Comments on specific paragraphs:

Click the icon to the right of a paragraph

  • If there are no prior comments there, a comment entry form will appear automatically
  • If there are already comments, you will see them and the form will be at the bottom of the thread

Comments on the page as a whole:

Click the icon to the right of the page title (works the same as paragraphs)

Comments

No comments yet.

Comments are by invitation only.