Shelfmark:

Isl. Ms. 672

Title:

Tevfik muvaffikü'l-hayrât li-neyli'l-berekât fi hizmet menbai's-saâdât,[mid to late 18th century].توفيق موفق الخيرات لنيل البركات فى خذمت منبع السعادات,[اواسط الى اواخر القرن 18م]

Author:

Kara Davutzade Mehmet Efendid. 1756.قره داود زاده الرومي محمد بن احمد افندى.

Place/Date of Production:

[1750-1799].

Size:

356 leaves :paper ;315 x 206 (214 x 126) mm.

Summary:

Elegant copy of the commentary by Kara Davutzade Rumi Mehmet b. Ahmet Efendi (d.1756) upon Dalāʼil al-khayrāt, al-Jazūlī’s (d.1465) celebrated collection of prayers for the Prophet.

Other Title(s):

Şerh-i Delaili'l-hayrâtشرح دلائل الخيراتTawfīq muwaffiq al-khayrāt li-nayl al-barakāt fī khidmat manbaʻ al-saʻādātTevfik muvaffik ül-hayrât li-neyl il-berekât fi hizmet menba is-saâdâtTevfîku mevfîki'l-hayrât li-neyli'l-berekât fi hidmeti menbai's-saâdâtTitle from colophon on p.699:دلائل الخيرات شرحىDelailü'l-hayrat şerhiDelailüâ'l-hayrat şerhiŞerh-i Delâilü'l-hayratŞerh-i Delâil ül-hayrat

Subject(s):

Islam--Prayers and devotions--Early works to 1800.
Sufism--Prayers and devotions--Early works to 1800.
Manuscripts, Turkish--Michigan--Ann Arbor.
Jazūlī, Muḥammad ibn Sulaymān,--d. 1465.--Dalāʼil al-khayrāt wa-shawāriq al-anwār fī dhikr al-ṣalāh ʻalá al-Nabī al-mukhtār.

Language:

Ottoman Turkish.

Notes:

Ms. codex.
Title from opening (recto of leaf carrying p.4) and colophon (p.699).

Incipit:

"الحمد لله الذي صلى بنفسه على النبي عليه اكمل الصلوة والتسليم ... اما بعد حق سبحانه وتعالى حضرتلرى نوع انسانى جملدن مكرم وعقل فهم ادراكى تفهيم وعلمله جملدن ومفخم قره ودرياده بعيديرلره كتمده كندينى واحمال كتورمكه بنكلر احسانيله معظم وانواع طيبات ومستلذات انعاملريله متنعم قلديغنه سر حكمت كندويى توحيد واصناف عبادت ايله قوللق اولدغنى ... بو كتابه توفيق موفق الخيرات لنيل البركات في خذمت منبع السعادات ديو تسميه اولندى ..."

Explicit:

"رب العالمين اويله الله عظيم الشانكه جمله عالم لرك [عالملرك] موجودى ومربيسى ومالك متصرفيدر"

Colophon:

" تمت الكتاب بعون الله الملك الوهاب استانبولده يكى والده سلطان جامع شريفنده پنچره ديبنده امت محمد وعظ نصيحت ايدن محدث مفسر شيخ اعمى داود زاده محمد افندى مرحومك تاليف ايلدوكى دلائل الخيرات شرحيدر كتابك اسمى بودر كتاب توفيق موفق الخيرات لنيل البركات في خدمت منبع السعادات ديو تسميه اولنمشدر رضاء الله فاتحه"

Dedication:

Can you help transcribe the dedication? Please comment!

Contents:

Unidentified-Can you help supply this information? Please comment!

Physical Details:
Collation:

35 V(350), III (356) ; almost exclusively quinions ; fol.119b (p.236) and fol.120a (p.237) left blank (perhaps intended for some never-completed depiction of the tombs of the Prophet, Abū Bakr and ʻUmar) ; foliation in black ink, Hindu-Arabic numerals (mistakenly begins anew on p.239 after lacunae) ; quire numbering in red ink, Hindu-Arabic numerals, appears often on the verso of the final leaf of the quire ; catchwords present ; pagination in pencil, Western numerals, supplied during digitization (mistakenly skips two pages between p.3 and p.4 and drops ten pages followed p.679 with p.670).

Layout:

Written in 31 lines per page ; frame-ruled.

Script:

Naskh ; elegant Ottoman hand ; partially but irregularly seriffed with right-sloping head-serif on occasional lām, effect of tilt to the left, curvilinear descenders.

Decoration:

Splendid illuminated headpiece (ʻunwān) at opening on p.2 consisting of narrow rectangular piece carrying the basmalah flanked by gilt swirling vegetal pattern surmounted by larger rectangular piece with empty gold cartouche flanked by floral accents (in white, red and gold on fields of red and blue) surmounted by a remarkable w-shaped piece filled with swirling floral vegetal decoration in white, green, red, and black on a gold ground along with inset dome carrying painting depicting the Prophet's mosque at Medina (al-Masjid al-Nabawī) in white, blue, and grey on a pink ground with sky and mountain in background (in shades of blue and grey) ; w-shaped piece flanked by vegetal pieces in blue and orange-red and surmounted by vertical stalks (tīgh) in a dark pink and blue ; entire headpiece set into a series of elaborate well borders consisting of a colored band (blue, light pink, dark yellow, dark pink to red, and green) with a series of crosses in a contrasting color ; written area surrounded by gold frame ; textual dividers in the form of gold and red discs ; keywords and text being commented upon overlined in red.

Support:

European laid paper ; mainly with 11 laid lines per cm. (horizontal), chain lines spaced 22-25 mm. apart (vertical), and watermarks of grapes (raisin) with crown above (p.68, etc.) and names with date (possibly 1756 [?], see p.69, etc.), medium cream in color, thin and crisp though sturdy, well-burnished to glossy ; another type with 12 laid lines per cm. (horizontal), chain lines spaced 22 mm. apart (vertical), and watermark of scrollwork with lion and "F A" below (see p.624, etc.).

Binding:

Pasteboards covered in dark brown leather ; Type II binding (with flap, though now lost) ; pastedowns and flyleaves in pink surface-dyed laid paper ; upper and lower covers carry large stamped (with orange recessed onlays) and gold-painted scalloped mandorla (filled with vegetal composition, compare Déroche class. OAi type) and pendants with gold-painted strokes and rosette stamp accents , along with gold-painted border in a series of s-shaped stamps flanked by gold fillets ; sewn in dark blue or black and dark pink thread, two stations ; worked chevron endbands in pink and yellow, some damage ; overall in fair condition with loss of flap, some abrasion and staining, textile (likely linen) repair to spine, etc.

Accompanying Materials:

a. Acquisitions slip from Yahuda -- b. Inventory cataloguing slip in hand of Winifred Smeaton Thomas.

Former Shelfmarks:

From inner front cover and spine label "IL 67" (likely supplied by Yahuda, see acquisitions slip).

Origin:

Lacks dated colophon ; paper, etc. suggest 18th century.

Ownership and History:

Waqf (vakıf) statement on verso of final leaf (p.700) dated 1275 [1858 or 9] in name of Çinizlikli Mehmet Kapudan, reads "صاحب الخيرات والحسنات چنزلكلى محمد قپودانك وقفيدر هر كم مطالعه ايدرسه بو كتابى دعاء خير ايله ياد ايليه بو فقيرى سنه ۲٧٥" ; "وقف" also appears in upper margin of several leaves (see p.44, 45, 183, 218, 367) ; an inscription in Hebrew script appears below the waqf statement on verso of final leaf (p.700) ; marginal corrections (many marked with rubricated signes de renvois).

Contributor(s) / Included work(s):

Unidentified-Can you help supply this information? Please comment!

Scribe(s):

Unidentified-Can you help supply this information? Please comment!

Former Owner(s):

Unidentified-Can you help supply this information? Please comment!

In Collection:

Yahuda Collection.

References:

Brockelmann, C. GAL,II 253 (no. 6)Fihris al-makhṭūṭāt al-Turkīyah al-ʻUthmānīyah allatī iqtanatʹhā Dār al-Kutub al-Qawmīyah mundhu ʻām 1870 ḥattá nihāyat 1980,v.1, pp.310-312, nos.1197-1210

Images1 2


Posted by evyn on October 20, 2010
Tags: Fully Catalogued, Turkish MSS, Yahuda Collection

Total comments on this page: 0

How to read/write comments

Comments on specific paragraphs:

Click the icon to the right of a paragraph

  • If there are no prior comments there, a comment entry form will appear automatically
  • If there are already comments, you will see them and the form will be at the bottom of the thread

Comments on the page as a whole:

Click the icon to the right of the page title (works the same as paragraphs)

Comments

No comments yet.

You must be login to comment.
Create an account or login